HABER DETAYI
Tarih: 9/26/2018 - 15:24
Basit usul esasına tabi mükelleflerin GİB Defter Beyan Sistemine Son Başvuru Tarihi 30 Eylül 2018 dir.-26.10.2018

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN

GİB DEFTER BEYAN SİSTEMİNE SON BAŞVURU TARİHİ

30 EYLÜL 2018

 

Değerli üyemiz,

 

            486 seri numaralı VUK Genel tebliği ile DEFTER BEYAN sistemine geçiş ve kullanımının esas ve usulleri belirlenmiştir. Serbest meslek erbapları 01/01/2018 tarihinden itibaren sistemi kullanmaya başlamış olup, işletme esasına göre defter tutanlar ise 01/01/2019 da başlayacaklardır.

            Basit usul esasına tabi mükellefleri ise; defter beyan sistemine başvuru tarihi 30/09/2018 olarak yeniden belirlenmiştir. (499 seri no’lu VUK Genel Tebliği) Belirlenen bu tarihe göre; alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar yapacaklardır.

            Bilgilerinize sunar kolaylıklar dileriz.

            Saygılarımızla,

 

29 Mayıs 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30435

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499)

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Ek-1 Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.